پروژه دماوند

پروزه دماوند

کارفررما:آقای دکتر فیض آبادی

اجرا:دکاموند چوب سانا

پروژه دماوند از پزوزه شاخص این مجموعه میباشد که برای اجرای این پروژه یکی از بهترین پیمانکاران مجموعه با نظارت واحد فنی پروزه اجرا شد